การสอนระดับประถมศึกษา

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนคำนาม
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ
ระบบย่อยอาหาร
ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา
การย่อยอาหาร
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เรื่องเศษส่วน
อาหารหลัก 5 หมู่ และสารอาหาร
การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ