Privacy Policy 

     นโนบายความเป็นส่วนตัวเว็บไซต์ RBRU MOOC และ Learning RBRU ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ RBRU MOOC และ Learning RBRU โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ จากท่านเท่านั้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การปรับปรุงนโยบาย

Scroll to Top