Categories
Course Online คณะเทคโนโลยีการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น แบบต้นทุนต่ำ

โดย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเบื้องต้น แบบต้นทุนต่ำ จะทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รวมถึงการจัดห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ และการฆ่าเชื้อ ฯลฯ โดยสามารถใช้ต้นทุนต่ำในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การจัดการห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
  2. สามารถเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
  3. สามารถอธิบายเทคนิคปลอดเชื้อและสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
  4. สามารถเลือกใช้สารเคมีในการฟอกฆ่าเชื้อ ฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชได้ และถ่ายเนื้อเยื่อลงขวดได้
  5. สามารถอธิบายปัจจัยที่ควบคุมการเจริฐเติบโตของพืชในการผลิตพืชในระบบปิดและสามารถย้ายเลี้ยงเนื้อเยื่อได้
  6. สามารถอธิบายการปรับสภาพพืชและการอนุบาลพืชภายหลังการย้ายปลูกได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 13 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี