Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูภาษาอังกฤษ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง

ครูอภิชาติ สวัสดี