Categories
Course Online ภาษาต่างประเทศ

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

ภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาภาษาเขมรเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารจะมุ่งสอนภาษาเขมรขั้นพื้นฐาน ทักษะการสื่อสารด้วยประโยคและคำศัพท์เบื้องต้นสำหรับใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมแทรกเกร็ดความรู้ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการนำเสนอง่าย ๆ น่าสนใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ภาษาเขมรเพื่อนำไปสื่อสารขั้นพื้นฐานในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือผู้ที่ต้องการใช้ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยวและการทำธุรกิจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ของวิชาภาษาเขมร และสามารถแสวงหาความรู้ด้านภาษาเขมรจากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของภาษาเขมร ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
  3. ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้
  4. สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียนภาษาเขมรได้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเพื่อการสืบค้นข้อมูลได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

Miss Sorphoeurn Say (คุณพราว)

Categories
Course Online ภาษาต่างประเทศ

ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น

ภาษาอาเซียน : ภาษาเขมรเบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเขมร ในการสื่อสารเบื้องต้นได้ โดยแบ่งเป็นหน่วยดังนี้

หน่วยที่ 1 – อักษรเขมร คำ วลี ประโยคที่ใช้บ่อย

หน่วยที่ 2 – สัทอักษร พยัญชนะ สระลอย สระจม

หน่วยที่ 3 – การผันเสียงสระ การเขียนสระประกอบพยัญชนะ

หน่วยที่ 4 – สีสัน วัน เดือน ปี ทิศ ฤดู อากาศ

หน่วยที่ 5 – การนับเลข การบอกเวลา ธนบัตรเขมร

หน่วยที่ 6 – คำสรรพนาม บทสนทนาอาหาร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารภาษาเขมรเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนและการทำงานได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 2 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านการแบบทดสอบ 80% ทั้ง 6 บทเรียน
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน