Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา เรื่องสระ

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ภายในบทเรียนจะนำผู้เรียนไปศึกษาวิชาภาษาไทย ในเรื่องสระ โดยมีแผนการเรียนรู้ 8 เรื่อง ดังนี้

 • แผนการเรียนรู้ที่ 1 – สระในภาษาไทย (เสียงสระเดี่ยว)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 2 – เรื่องสระในภาษาไทย (เสียงสระผสม)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 3 – เรื่องสระในภาษาไทย (เสียงสระเกิน)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 4 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (รูปสระ)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 5 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระคงรูป)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 6 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระเปลี่ยนรูป)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 7 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระลดรูป 1)
 • แผนการเรียนรู้ที่ 8 – เรื่องสระมหัศจรรย์ (สระลดรูป 2)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทย เรื่องสระ
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูภาษาไทย โรงเรียนวัดหนองคัน

ครูปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกด คือ พยัญชนะที่ผสมอยู่ข้างหลังคำหรือพยางค์ มาตราตัวสะกดมีทั้งที่ใช้ตัวสะกดตรงแม่ และมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงแม่ การเรียนรู้มาตราตัวสะกดต่างๆ ทำให้เขียนและอ่านคำได้ถูกต้อง และเรื่องคำเป็น คำตาย เช่น มีหลักวิธีการจำยังไง ต้องสังเกตยังไง ถึงจะเข้าใจการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดย คำเป็น-คำตาย คือ การจำแนกคำตามลักษณะที่ใช้ระยะเวลาออกเสียงต่างกัน ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะทำให้คำที่มีเสียงพยัญชนะต้นเป็นรูปเดียวกัน มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยในเรื่องมาตราตัวสะกด และคำเป็นคำตาย
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวภาลินี สินทอง

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนคำนาม

ห้องเรียนภาษาไทยหรรษา ตอนคำนาม

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

บทเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยในเรื่องของคำนาม คำนาม หมายถึง คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ สภาพ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม เช่นคำว่า คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา ความดี ความงาม กอไผ่ กรรมกร ฝูง ตัว เป็นต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาไทยในเรื่องคำนาม
 2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวภาลินี สินทอง