Categories
คณะครุศาสตร์

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

การสอนทักษะกระบี่กระบอง

โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการสอนทักษะกระบี่กระบอง จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะกระบี่กระบอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสอนทักษะกระบี่กระบอง
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท


Categories
คณะครุศาสตร์

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

โดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชานี้จัดทำขึ้นโดยอาจารย์ ติยาพร ธรรมสนิท คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และอาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภายในเนื้อหามุ่งหวังให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

คณะครุศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ติยาพร ธรรมสนิท


คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์ ดร.เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์