Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

การเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

การได้ยินเสียงต้องผ่านอาศัยตัวกลาง อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรืออากาศ ส่งผ่านมายังหู เสียงที่ได้ยินมีระดับสูงต่ำต่างกัน ขึ้นอยู่กับความถี่ของการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยความถี่ต่ำจะเกิดเสียงต่ำ แต่ถ้าสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงจะเกิดเสียงสูง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางได้ (K)

2. ออกแบบการทดลอง ระบุตัวแปร ทดลองการเกิดเสียงสูง เสียงต่ำได้ (P)

3. ประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงต่ำแตกต่างกันได้ (P)

4. อธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำได้ (K)

5. มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และทำงานที่ได้รับมอบหมายตลอดเวลา (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูวันทนีย์ ทรัพย์จันทร์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

การย่อยอาหาร

การย่อยอาหาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

การย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของการย่อยอาหารได้ (K)

2. ระบุประเภทของการย่อยอาหารได้ (K)

3. ทดลองและสรุปผลเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการย่อยอาหารได้(P)

4. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์

Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

ระบบย่อยอาหาร

ระบบย่อยอาหาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

ระบบย่อยอาหาร ทำหน้าที่ย่อยอาหารให้เป็นสารอาหารขนาดเล็กแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด แก๊สออกซิเจนที่ได้จากระบบหายใจจะทำให้สารอาหารเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1) ระบุและบรรยายหน้าที่ของแต่ละอวัยวะในระบบย่อยอาหารได้ (K)

2) อธิบายการย่อยและการดูดซึมสารอาหารในระบบย่อยอาหารได้ (K)

3) สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหารได้ (P)

4) ยกตัวอย่างความสำคัญของระบบย่อยอาหารต่อการดำรงชีวิตประจำวันได้ (A)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์