Categories
Course Online คณะนิเทศศาสตร์

หลักการถ่ายภาพเบื้องต้น

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น ผู้เรียนจะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ หลักการทำงานของกล้อง รวมถึงการใช้งานฟังก์ชั่น และโหมดการทำงานต่างๆของกล้อง นอกจากนี้ยังทราบถึงหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพด้วย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนสามารถบอกประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพของโลกและของประเทศไทยได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของกล้อง กล้องฟิล์มและกล้องดิจิทัลได้
  3. ผู้เรียนสามารถบอกคุณสมบัติของฟังก์ชั่น และโหมดการใช้งานต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการจัดองค์ประกอบของภาพ และเทคนิคการถ่ายภาพได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี