Categories
Course Online การสอนระดับประถมศึกษา

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

อาหารหลัก 5 หมู่และสารอาหาร

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

อาหารหลัก 5 หมู่ มีสารอาหารที่อยู่ในอาหาร 6 ประเภท ได้แก่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ วิตามินและน้ำ อาหารแต่ละชนิดประกอบด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารประเภทเดียว อาหารบางอย่างประกอบด้วยสารอาหารมากกว่าหนึ่งประเภทสารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน โดยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายส่วนเกลือแร่วิตามิน และน้ำ เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่ช่วยให้ร่างกายทำงานได้เป็นปกติ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารหลัก 5 หมู่ ได้ (K)

2. จำแนกประเภทของสารอาหารที่พบในอาหารได้ (P)

3. เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิดช่างสงสัย และเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ (A) 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเริ่มต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสฤษดิเดช

ครูนงลักษณ์ เพลิทธาวิวัฒน์