Categories
Course Online วิทยาการคำนวณ

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ระดับกลาง

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ระดับกลาง

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

โปรแกรม Scratch สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ การสร้างนิทาน การสร้างเกม การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว นิทานที่มีการตอบโต้กับผู้ใช้การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหวการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมด้วย Scratch ระดับกลาง
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นกลาง
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ครูฉัตรชัย เสกประเสริฐ

Categories
Course Online วิทยาการคำนวณ

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ระดับเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ระดับเบื้องต้น

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

โปรแกรม Scratch สามารถนำมาใช้พัฒนาซอฟต์แวร์เชิงสร้างสรรค์ การสร้างนิทาน การสร้างเกม การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตัวอย่างโปรแกรมที่มีเรื่องราว นิทานที่มีการตอบโต้กับผู้ใช้การ์ตูนสั้น เล่ากิจวัตรประจำวัน ภาพเคลื่อนไหวการฝึกตรวจหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรมของผู้อื่นจะช่วยพัฒนาทักษะการหาสาเหตุของปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานโปรแกรมด้วย Scratch ระดับเบื้องต้น
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 1 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน และประชาชนทั่วไป
 How To Passผ่านแบบทดสอบหลังเรียน 80%
 Certificateมี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ครูคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์

ครูฉัตรชัย เสกประเสริฐ

Categories
Course Online วิทยาการคำนวณ

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย KidBright

การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย KidBright

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เกี่ยวกับรายวิชา

KidBright เป็นบอร์ดที่พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียนผ่านการเรียนรู้แบบ Learn and Play บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย ซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงาน โดยผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่งแบบ Block-structured Programming ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

  1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ของการพัฒนาบอร์ด KidBright อย่างง่ายได้
  2. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีของของการพัฒนาบอร์ด KidBright อย่างง่าย ไปใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวันได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

 Effortจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้
 Priceไม่มีค่าใช้จ่าย
 Levelขั้นเบื้องต้น
 Target Groupนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป
 How To Passไม่มี
 Certificateไม่มี

ตัวอย่างรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อาจารย์คงกฤช ปิตานนท์